matura

A A A

ABSOLWENCI GIMNAZJÓW

I. Ogólne kryteria i zasady rekrutacji

1) Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich przestrzegania.

3) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

KLASA 1 A

POLITECHNICZNA

MEDYCZNA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 KLASA 1 B

HUMANISTYCZNO - PRAWNA

EUROPEJSKA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 4) Uczniowie klas pierwszych mogą również zapisać się do międzyoddziałowej grupy sportowej (jedna grupa chłopców, druga grupa dziewcząt), dzięki czemu mogą zwiększyć sobie liczbę godzin wychowania fizycznego i rozwijać swoje zainteresowania sportowe.
W grupie sportowej trenowane są następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, biegi przełajowe.

5) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6) Informacje dotyczące szczegółowych warunków rekrutacji są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej: www.logrd.pl.

7) Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w sposób elektroniczny poprzez platformę na stronie opolskie.edu.com.pl.

8) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, dlatego po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej wybiera trzy szkoły i oddziały, do których chce składać dokumenty oraz ustala preferencje wyboru. Podanie zostanie wygenerowane tylko dla szkoły pierwszego wyboru, gdzie kandydat je zanosi po uprzednim podpisaniu przez prawnego opiekuna.

9) Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wygenerowanego na platformie rekrutacyjnej wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Od 13 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Do 16 lipca 2019 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego i potwierdzone kopie zaświadczające o uczestnictwie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych
w oświadczeniach

Do 26 czerwca 2019 r.

Do 22 lipca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły. Dostarczenie jednego zdjęcia oraz zaświadczenia lekarskiego od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu -   dla uczniów grupy sportowej

Od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Od 26 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listę kandydatów
i nieprzyjętych

16 lipca 2019 r. godz. 12.00

30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

11) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.

12) Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

II. Zasady punktacji

poGim 

Wybór przedmiotów I i II do poszczególnych klas:

KLASA I A – PROFIL POLITECHNICZNY I MEDYCZNY
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: fizyka, informatyka, biologia, chemia,
j. obcy.

KLASA I B – PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY I EUROPEJSKI
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: historia, wos, geografia, j .obcy, drugi j. obcy.

Jako szczególne osiągnięcia w kryteriach dla absolwentów gimnazjów uważa się:

Lp.

Osiągnięcie

Punkty

1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej


7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

2) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

III. Dodatkowe informacje dla kandydatów

  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie planuje od marca 2019 r. spotkania z uczniami klas III gimnazjum, na terenie ich szkół.
  • Możliwe są spotkania kandydatów (grupy lub całe klasy) na terenie Liceum w terminie uzgodnionym wcześniej (od 31 maja 2019 r.).


Załączniki i dokumenty do pobrania:

  1. Pobierz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na lata 2017/18 - 2019/20
  2. Pobierz: Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  3. Pobierz: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. - lista olimpiad i konkursów z których punkty liczone są do rekrutacji
  4. Pobierz: Podręcznik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Ogólne kryteria i zasady rekrutacji

1) Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich przestrzegania.

3) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

KLASA 1 A

POLITECHNICZNA

MEDYCZNA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 KLASA 1 B

HUMANISTYCZNO - PRAWNA

EUROPEJSKA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 4) Uczniowie klas pierwszych mogą również zapisać się do międzyoddziałowej grupy sportowej (jedna grupa chłopców, druga grupa dziewcząt), dzięki czemu mogą zwiększyć sobie liczbę godzin wychowania fizycznego i rozwijać swoje zainteresowania sportowe.
W grupie sportowej trenowane są następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, biegi przełajowe.

5) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6) Informacje dotyczące szczegółowych warunków rekrutacji są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej: www.logrd.pl.

7) Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w sposób elektroniczny poprzez platformę na stronie opolskie.edu.com.pl.

8) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, dlatego po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej wybiera trzy szkoły i oddziały, do których chce składać dokumenty oraz ustala preferencje wyboru. Podanie zostanie wygenerowane tylko dla szkoły pierwszego wyboru, gdzie kandydat je zanosi po uprzednim podpisaniu przez prawnego opiekuna. W terminie   od 28 maja 2018 do 22 czerwca 2018 kandydat ma prawo wycofać podanie (musi w tym celu zgłosić się do szkoły i napisać oświadczenie), wtedy będzie mógł na swoim koncie dokonać zmiany preferencji      i wydrukować podanie do innej szkoły.

9) Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wygenerowanego na platformie rekrutacyjnej wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Od 13 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

Do 16 lipca 2019 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego i potwierdzone kopie zaświadczające o uczestnictwie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych
w oświadczeniach

Do 26 czerwca 2019 r.

Do 22 lipca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły. Dostarczenie jednego zdjęcia oraz zaświadczenia lekarskiego od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu -   dla uczniów grupy sportowej

Od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. do godz. 12.00

Od 26 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listę kandydatów
i nieprzyjętych

16 lipca 2019 r. godz. 12.00

30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

11) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.

12) Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

II. Zasady punktacji

poPodst 

Wybór przedmiotów I i II do poszczególnych klas:

KLASA I A – PROFIL POLITECHNICZNY I MEDYCZNY
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: fizyka, informatyka, biologia, chemia,
j. obcy.

KLASA I B – PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY I EUROPEJSKI
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: historia, wos, geografia, j .obcy, drugi j. obcy.

Jako szczególne osiągnięcia w kryteriach dla absolwentów gimnazjów uważa się:

Lp.

Osiągnięcie

Punkty

1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej


7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

2) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

III. Dodatkowe informacje dla kandydatów

  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie planuje od marca 2019 r. spotkania z rodzicami i uczniami klas III gimnazjum i klas VIII psp, na terenie ich szkół.
  • Możliwe są spotkania kandydatów (grupy lub całe klasy) na terenie Liceum w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.