A A A

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 07 czerwca 2020 r.

2. Zgodnie z § 3 pkt 6 w/w rozporządzenia, od 01 do 07 czerwca, uczniom klas I i II zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

W związku z tym, w dniach od 01 do 05 czerwca, lekcje ZDALNE będą skrócone i będą odbywały się wg planu:

1 lekcja do godz. 8.00 do 8.25

2 lekcja 8.30 – 8.55

3 lekcja 9.00 – 9.25

4 lekcja 9.30 – 9.55

5 lekcja 10.00 – 10.25

6 lekcja 10.30 – 10.55

7 lekcja 11.00 – 11.25

8 lekcja 11.30 – 12.00

Od godziny 12.00 do godziny 15.00 odbędą się konsultacje z nauczycielami, po uprzednim skontaktowaniu się z nimi oraz ustaleniu terminu spotkania tj. dnia
i godziny.

3. Nauczyciele przedstawią propozycję ocen końcowych do 29.05.2020 r. Uczniowie w czasie konsultacji maja prawo poprawy ocen na wyższe. Mogą zobaczyć sprawdziany pisane zdalnie, punktację oraz zasady oceniania. W czasie konsultacji można zorganizować egzaminy poprawkowe z I półrocza, egzaminy związane z różnicami programowymi. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, zatem wszelkie poprawy ocen, egzaminy mogą odbyć się również zdalnie, oczywiście sposób poprawy należy ustalić z nauczycielem danego przedmiotu.

4. Do 22.05.2020 r. należy wystawić zagrożenia oceną niedostateczną. Informacje o zagrożeniu ocena niedostateczną będą przesłane do rodziców przez wychowawców, poprzez e-dziennik. Poprawy ocen mogą odbyć się podczas konsultacji lub zdalnie po uprzednim ustaleniu zasad poprawy z nauczycielem danego przedmiotu.

5. Konsultacje będą odbywały się wg Wewnątrzszkolnych Procedur Bezpieczeństwa. Nauczyciele, rodzice, uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z w/w procedurami.

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa są umieszczone w dokumentach szkoły na stronie internetowej szkoły oraz przesłane wszystkim, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom poprzez e-dziennik.

Z poważaniem,

Dyrektor Monika Musiał - Biernat