A A A

I. Ogólne kryteria i zasady rekrutacji

1) Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich przestrzegania.

3) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich mogą składać dokumenty klasy pierwszej o profilu akademickim

KLASA 1 A

KLASA AKADEMICKA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 32


4) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5) Informacje dotyczące szczegółowych warunków rekrutacji są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej: www.logrd.pl.

6) Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w sposób elektroniczny poprzez platformę na stronie opolskie.edu.com.pl.

7) Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych, dlatego po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej wybiera trzy szkoły i oddziały, do których chce składać dokumenty oraz ustala preferencje wyboru. Podanie zostanie wygenerowane tylko dla szkoły pierwszego wyboru, gdzie kandydat je zanosi po uprzednim podpisaniu przez prawnego opiekuna. Kandydat ma prawo wycofać podanie (musi w tym celu zgłosić się do szkoły i napisać oświadczenie), wtedy będzie mógł na swoim koncie dokonać zmiany preferencji      i wydrukować podanie do innej szkoły.

8) Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.     

Złożenie wniosku, wraz z dokumentami, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

2.     

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

4.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

5.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

6.     

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

7.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

8.     

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

9.  

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

10.  

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

11.  

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

9) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.

10) Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

II. Zasady punktacji

poPodst 

Wybór przedmiotów I i II do klasy pierwszej:

KLASA I A – PROFIL AKADEMICKI
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: historia, wos, geografia, j .obcy, drugi j. obcy.

Jako szczególne osiągnięcia w kryteriach dla absolwentów szkół podstawowych uważa się:

Lp.

Osiągnięcie

Punkty

1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej


7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

2) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.