A A A

I. Ogólne kryteria i zasady rekrutacji

1) Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich przestrzegania.

3) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich mogą składać dokumenty do następujących klas pierwszych:

KLASA 1 A

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 

 KLASA 1 B

MEDYCZNA

POLITECHNICZNA

LICZBA MIEJSC W KLASIE: 30

 4) Uczniowie klas pierwszych mogą również zapisać się do międzyoddziałowej grupy sportowej (jedna grupa chłopców, druga grupa dziewcząt), dzięki czemu mogą zwiększyć sobie liczbę godzin wychowania fizycznego i rozwijać swoje zainteresowania sportowe.
W grupie sportowej trenowane są następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, biegi przełajowe.

5) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

6) Informacje dotyczące szczegółowych warunków rekrutacji są zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla kandydatów oraz na stronie internetowej: www.logrd.pl.

7) Rekrutacja do szkoły odbywa się tylko w sposób elektroniczny poprzez platformę na stronie opolskie.edu.com.pl.

8) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, dlatego po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej wybiera trzy szkoły i oddziały, do których chce składać dokumenty oraz ustala preferencje wyboru. Podanie zostanie wygenerowane tylko dla szkoły pierwszego wyboru, gdzie kandydat je zanosi po uprzednim podpisaniu przez prawnego opiekuna. Kandydat ma prawo wycofać podanie (musi w tym celu zgłosić się do szkoły i napisać oświadczenie), wtedy będzie mógł na swoim koncie dokonać zmiany preferencji      i wydrukować podanie do innej szkoły.

9) Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

Złożenie wygenerowanego na platformie rekrutacyjnej ( http://opolskie.edu.com.pl ) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i potwierdzone kopie zaświadczające o uczestnictwie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. godz.15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły. Dostarczenie jednego zdjęcia oraz zaświadczenia lekarskiego od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu -   dla uczniów grupy sportowej

Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listę kandydatów
i nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

8.

Postępowanie uzupelniające

do 31 sierpnia 2020 r.

11) Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych opisanymi powyżej zasadami rekrutacji, o postępowaniu rekrutacyjnym decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, opierając się na przepisach ogólnych dotyczących rekrutacji.

12) Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

II. Zasady punktacji

poPodst 

Wybór przedmiotów I i II do poszczególnych klas:

KLASA I A – PROFIL POLITECHNICZNY I MEDYCZNY
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: fizyka, informatyka, biologia, chemia,
j. obcy.

KLASA I B – PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY I EUROPEJSKI
Dwa przedmioty o najwyższych ocenach spośród: historia, wos, geografia, j .obcy, drugi j. obcy.

Jako szczególne osiągnięcia w kryteriach dla absolwentów gimnazjów uważa się:

Lp.

Osiągnięcie

Punkty

1.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej


7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

2) Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.